Chia Sẻ Hữu Ích

Fanpage Facebook

Chi tiết bài viết

Chính sách giá sỉ

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

BÊN GIAO ĐẠI LÝ gọi là BÊN A

BÊN ĐẠI LÝ gọi là BÊN B

- “Một Bên” là Bên giao đại lý hoặc Bên đại lý

- “Các Bên”, “Hai Bên” là cả Bên giao đại lý và Bên đại lý

- “Thù lao đại lý” là khoản tiền chênh lệch giữa khách hang của Bên B cho khách hang và tiền giao hàng của Bên A cho Bên B

- “Tiền giao hàng” là giá bán sỉ giao cho đại lý

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Hai bên cùng thỏa thuận rằng Bên B nhân danh Bên A

2.1       Hình thức đại lý

Đại lý bao tiêu: Bên B thực hiện việc bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa cho Bên A để hưởng phần trăm (%) thù lao đại lý

2.2       Thù lao đại lý: Thù lao đại lý Bên B nhận được hình thức chênh lệch giá. Bên A không ấn định giá bán hàng hóa cụ thể cho từng loại hàng hóa mà chỉ ấn định giá giao hàng cho Bên B; Bên B không có quyền ấn định giá bán hàng hóa đối với từng hàng hóa cụ thể

ĐIỀU 3: HÀNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ

3.1       Bên A là chủ sở hữu đối với hàng hóa. Bên A chịu trách nhiệm toàn bộ về hồ sơ pháp lý của hàng hóa, nguồn gốc xuất sứ cũng như việc lưu thông hàng hóa

3.2       Bên A chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, bảo hành và đổi lại hàng hóa lỗi, hỏng nếu có

3.3       Bên A không chấp nhận hoàn trả hàng hóa với bất kỳ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót về sản phẩm)

ĐIỀU 4: THANH TOÁN TIỀN GIAO HÀNG

4.1       Việc thanh toán tiền hàng được thực hiện theo từng đợt giao hàng. Bên B sẽ thanh toán tiền hàng của đợt trước khi nhận hàng đợt mới

4.2       Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng này là Việt Nam Đồng

4.3       Bên B có thể thành toán bằng tiền mắt hoặc chuyển khoản ào tài khoản của Bên A ghi tại đầu phần hợp đồng

ĐIỀU 5: THỜI HẠN ĐẠI LÝ

5.1       Hai bên thống nhất thời hạn đại lý là …… năm kể từ ngày ký hợp đồng này

5.2       Thời hạn đại lý được chấm dứt sau một thời gian hợp lý, Các Bên phải thông báo cho nhau trong thời hạn là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bên này muốn Bên kia chấm dứt hoạt động đại lý

5.3       Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho bên B, Bên B có quyền yêu cầu Bên A bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho Bên A là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận địa lý cho mỗi năm mà Bên B làm đại lý cho Bên A

5.4       Trường hợp Bên B chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho Bên A và không có quyền yêu cầu Bên A phải bồi thường thiệt hại trong thời gian làm đại lý

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1       Quyền của Bên A:

a.         Ấn định giá giao đại lý

b.         Yêu cầu Bên B thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự (nếu có). Phương pháp đảm bào do Hai Bên thỏa thuận và lập bằng văn bản

c.         Yêu cầu Bên B thanh toán tiền hàng giao đại lý theo hợp đồng này

d.         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của Bên B

6.2       Nghĩa vụ của Bên A:

a.         Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Bên B thực hiện hợp đồng

b.         Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa giao cho Bên B

c.         Chịu trách nhiệm về bảo hành, sữa chữa và đổi hàng hóa cho khách hàng

d.         Chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, xuất sứ hàng hóa và các tranh chấp về sỡ hữu trí tuệ với Bên thứ 3 nếu có

e.         Trả lại tài sản đảm bảo khi chấm dứt hợp đồng (nếu có)

f.          Liên đới chịu trách nhiệm về việc vi phạm pháp luật của Bên B nếu việc vi phạm của Bên B có phần lỗi của Bên A, do phần lỗi Bên A gây ra

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1       Quyền của Bên B:

a.         Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa

b.         Yêu cầu Bên A giao hàng hóa đúng thỏa thuận trong hợp đồng này hoặc các văn bản lien quan khác

c.         Yêu cuầ Bên A hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác lien quan để thực hiện hợp đồng này

d.         Quyết định giá bán hàng hóa

e.         Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý đem lại

7.2       Nghĩa vụ của Bên B:

a.         Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao tiền, hàng với Bên A

b.         Thực hiện các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quý định pháp luật (nếu có)

c.         Thành toán Bên A tiền bán hàng

d.         Bảo quản hàng hóa sau khi nhận, chịu trách nhiệm với các thiệt hại trừ trường hợp bắt khả kháng

e.         Chịu sự kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện đại lý cho Bên A khi Bên A thông báo trước về việc kiểm tra, giám sát

 

Liên hệ đặt mua sản phẩm giá sỉ tại Nabi Food

Liên hệ đặt mua tại đây: 0908.508.439

Địa chỉ Store: 111/23 đường số 1, phương Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM

Sản phẩm yêu thích